Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Kwitki.pl

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, drogą elektroniczną, przez 4bill Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: 4bill) z siedzibą w Luboniu, ul. Wschodnia 22I/91, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000404172, NIP 7831684335, REGON 301985253, poprzez aplikację Kwitki.pl za pośrednictwem danego marketu z aplikacjami.

2. Aplikacja mobilna Kwitki.pl to oprogramowanie, którego celem jest świadczenie na rzecz Użytkownika usług w wersji na urządzenia mobilne. Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych Użytkownika, w szczególności telefonach komórkowych, automatycznie poprzez połączenie się Użytkownika z danym marketem.

3. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która poprzez aplikację mobilną Kwitki.pl zainstalowaną na urządzeniu mobilnym Użytkownika korzysta z usług świadcz0nych przez 4bill.

4. Usługa Kwitki.pl polega na archiwizacji i przetwarzaniu paragonów zakupowych oraz innych dokumentów Użytkowników, a następnie udostępniania zarchiwizowanych i przetworzonych informacji Użytkownikom w celu:
a) łatwego dostępu do zarchiwizowanych dokumentów;
b) umożliwienia ich pełnotekstowego wyszukiwania;
c) dostępu do zarchiwizowanych danych z urządzeń mobilnych;
d) śledzenia terminów gwarancji produktów ujętych na zarchiwizowanych paragonach.
e) synchronizacji przez Użytkowników list zakupowych (np. z listonica),
f) przedstawiania Użytkownikom raportów z ponoszonych wydatków,
g) umożliwienia zaprezentowania Użytkownikowi ofert handlowych produktów komplementarnych oraz szeroko rozumianej oferty partnerskiej.


5. Dla korzystania z usługi Kwitki.pl niezbędnym jest posiadanie urządzenia mobilnego, jak również połączenie urządzenia mobilnego z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.

6. 4bill nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy. 

7. Zamówienie usługi Kwitki.pl w wersji na urządzenia mobilne w tym telefon komórkowy przy użyciu aplikacji Kwitki.pl przez Użytkownika w ramach danego marketu jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.

8. 4bill udostępniając usługę Kwitki.pl w wersji na urządzenia mobilne przestrzegać będzie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926).

9. 4bill nie odpowiada za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone w ramach usługi Kwitki.pl.

10. Niniejszy Regulamin ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności danego marketu. 4bill nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności danego marketu oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach danego marketu.

11.1. Użytkownik w każdym czasie może zakończyć korzystanie z usług 4bill (rozwiązać umowę) poprzez trwałe usunięcie aplikacji Kwitki.pl ze swojego urządzenia mobilnego.
11.2. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, powinien on również niezwłocznie usunąć aplikację Kwitki ze swojego urządzenia mobilnego.
11.3. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez 4bill danych zawartych w paragonach zakupowych, innych dokumentach oraz pozostałych danych udostępnionych przez Użytkownika, w tym zgodę na przetwarzanie zawartych tam danych osobowych, o których mowa w ustawie 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

12. Materiały udostępniane za pomocą aplikacji Kwitki.pl, obejmujące w szczególności teksty, kompilacje oraz bazy danych stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Administratora lub osób trzecich, podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

13. Korzystanie z materiałów udostępnionych w ramach aplikacji Kwitki.pl w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku jest niedopuszczalne.

14. Oznaczenia umieszczane w aplikacji Kwitki.pl podlegają ochronie na podstawie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

15. W przypadku pytań Użytkowników dotyczących niniejszego Regulaminu prosimy o wysyłanie maila na adres: kontakt@kwitki.pl

16. 4bill zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu zostanie Użytkownikowi zakomunikowana. Jeżeli użytkownik nie akceptuje treści zmiany Regulaminu, może rozwiązać umowę w sposób wskazany w pkt. 11.1 lub 11.2 Regulaminu.